ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
"ИГРАЙ С ЕКСТРА ЖИТНА"

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията "Играй с Екстра Житна", наричана по-долу за краткост "Промоцията", е организирана от ПЛАТИНУМ БРАНДС ЕООД, ЕИК 201891250със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, бул. Ситняково 48, ет. 5, ап. 805,, наричано по-долу накратко също и "Организатора".

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1 Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наричани по-долу накратко "Официалните правила".

2.2 Официалните правила се публикуват на сайта на Промоцията www.zytnia.bg за целия период на Промоцията.

2.3 Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.zytnia.bgЗа целите на участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.4 За целия период на Промоцията всички заинтересувани лица могат да задават въпроси относно Промоцията на sales@platinumbrands.bg .

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1 Промоцията е валидна в магазините на вериги бензиностанции Лукойл на територия на Република България за промоционалния период, посочен в Част 4 по-долу.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1 Промоцията стартира в 00:00 часа на 11 април 2017г. и продължава до 23:59 часа на 15 юни 2017г.

ЧАСТ 5 . ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко физическо лице, закупило бутилка Extra Zytnia (0.7l) от магазин на вериги бензиностанции Лукойл.

5.2 В настоящата Промоция не могат да са участват лица под 18 (осемнадесет) години; или са служители на Организатора, както и техни родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6.1 За да участват в Промоцията, лицата следва да закупят бутилка Extra Zytnia(0,7л) от магазин на вериги бензиностанции Лукойл, при което на касата получават скреч-карта на играта. След като участникът изтрие обозначеното на картата място, установява дали печели награда.

6.2 Няма ограничение в броя на бутилките, които могат да бъдат закупени от един участник за целите на участието.

6.3 Участие извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.

6.4 Забранени са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на наградата да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на Промоцията, Организаторът си запазва правото да лиши съответния участник от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

6.5 В случай че по време на Промоцията или след нейния край бъде установено, че печелившият участник не отговаря на условията на настоящите Официални правила, наградата ще бъде отнета и връчена на друг печеливш.

6.6 Печелившитеучастници се определят на място и непосредственослед изтриване на посоченото поле на скреч-картата за участие в Промоцията.

6.7 Организаторът си запазва правото сам да избере в присъствието на кой нотариус да се проведе томболата за определяне на печелившия участник.

ЧАСТ 7. НАГРАДА

7.1 Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Промоцията, е електрическо моторно превозно средство – мотопед "Atlas Electric Bike S10", [производител Atlas Tech Co Ltd. China]

7.2 Наградите са три мотопеда, които могат да бъдат спечелени от всеки участник в играта, отговарящ на регламента.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1 След като печелившият участник бъде определен, от обекта, в който е спечелена наградата уведомяват Организатора. Печеливишият е длъжен да предостави телефоненномер, на който да се свързже с него за уточнения относно получаването на наградата.

8.2 При условията на т. 8.1 Организаторът и участникът определят време и място, на което да бъде връчена наградата.

8.3 Организаторът не носи отговорност за грешно предоставен телефонен номер. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник, наградата се връща в обръщение в Промоцията и може да бъде спечелена от друг участник при същите правила.

8.4 При получаване на наградата печелившият участник следва да посочи актуален документ за самоличност, с който да удостовери, че отговаря на условията на Промоцията, както и автентичната скреч-карта, удоствоверяваща печалбата и касовата бележка за закупения продукт – бутилка Extra Zytnia 0,7л.

8.5 Организаторът не отговаря, когато дадена наградата не може да бъде получена поради причини, за които печелившия участник отговаря.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1 Организаторът не носи отговорност, ако друго лице, различно от реалния участникпридобие скреч-картата, удостоверяваща печалбата или касовата бележка за закупения продукт.

9.2 Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията.

9.3 Организаторът не гарантира, че участието в Промоцията ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

ЧАСТ 10. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДАТА. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Наградата няма паричен еквивалент и не може да бъде заменяна и преотстъпвана освен при условията изрично предвидени в настоящите Официални правила.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 С регистрацията си за участие в Промоцията физическите лица, спечелили награда, дават изричното си съгласие Организаторът да обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни предоставените от тях лични данни за нуждите на тази Промоция, в това число и за целите на получаването на спечелена награда в нея.

11.2 Печелившите в Промоцията участници също така изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на директния маркетинг, тоест на предоставения от тях имейл адрес/телефонен номер да получават електронна поща/SMS с информация за други текущи/предстоящи промоции на Организатора, за специални оферти за покупка на стоки, с които Организаторът търгува, покани за участие в събития, томболи и други подобни.Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели извън посочените в настоящите Официални правила.

11.3 Всеки печеливш участник има право да възрази срещу обработването на личните си данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Правата по предходното изречение могат да упражнени чрез изпращане на съответния имейл до sales@platinumbrands.bg.

11.4 Всеки участник има също и право на достъп, коригиране или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес sales@platinumbrands.bg.

11.5 Организаторът поема задължение личните данни на печелившите да не бъдат предоставяни на трети лица освен на лицата, които евентуално ще бъдат ангажирани с доставката на спечелената награда.

11.6 Предоставянето на лични данни от физическите лица е изцяло доброволно, но отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за получаване и използване на спечелена награда.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът ще бъде решаван към съответния родово компетентен съд в София-град.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1 С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора. По своя преценка Организаторът има право да използва тези материали свободно в своята търговска комуникация, за което не дължи заплащане, освен ако участникът изрично е отказал да бъде сниман. В допълнение на предходното участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията и в период от 6 месеца след края ù.